神皋福地三秦邑玉台金阙九仙家

神皋福地三秦邑玉台金阙九仙家

神皋福地三秦邑,玉台金阙九仙家。

出自唐朝李显的《立春日游苑迎春》

原文赏析:
神皋福地三秦邑,玉台金阙九仙家。

寒光犹恋甘泉树, 淑景偏临建始花。

彩蝶黄莺未歌舞,梅香柳色已矜夸。

迎春正启流霞席,暂嘱曦轮勿遽斜。

拼音解读
shén gāo fú dì sān qín yì ,yù tái jīn què jiǔ xiān jiā 。

hán guāng yóu liàn gān quán shù , shū jǐng piān lín jiàn shǐ huā 。

cǎi dié huáng yīng wèi gē wǔ ,méi xiāng liǔ sè yǐ jīn kuā 。

yíng chūn zhèng qǐ liú xiá xí ,zàn zhǔ xī lún wù jù xié 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情