满江红和李颖士

满江红(和李颖士)

作者:赵善括 朝代:宋代

满江红(和李颖士)原文
传语风光,须少驻、共君流转。

谁忍见、绿肥红瘦,鲜欢多感。

泽国千丝烟雨暗,江城一带云山远。

看新荷、泛水学人愁,心常卷。

羞鬓雪,凭花染。

携酒阵,嫌杯浅。

叹人生岂为,青衫槐板。

记舞可怜宫柳细,写情但觉香笺短。

上层楼、独倚有谁知,栏干暖。

满江红(和李颖士)拼音解读
chuán yǔ fēng guāng ,xū shǎo zhù 、gòng jun1 liú zhuǎn 。

shuí rěn jiàn 、lǜ féi hóng shòu ,xiān huān duō gǎn 。

zé guó qiān sī yān yǔ àn ,jiāng chéng yī dài yún shān yuǎn 。

kàn xīn hé 、fàn shuǐ xué rén chóu ,xīn cháng juàn 。

xiū bìn xuě ,píng huā rǎn 。

xié jiǔ zhèn ,xián bēi qiǎn 。

tàn rén shēng qǐ wéi ,qīng shān huái bǎn 。

jì wǔ kě lián gōng liǔ xì ,xiě qíng dàn jiào xiāng jiān duǎn 。

shàng céng lóu 、dú yǐ yǒu shuí zhī ,lán gàn nuǎn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍