柳梢青用万元亨送冠之韵

柳梢青(用万元亨送冠之韵)

作者:赵善括 朝代:宋代

柳梢青(用万元亨送冠之韵)原文
愁别欣逢。

人间离合,自古难同。

写就茶经,注成花谱,何事西东。

一尊良夜匆匆。

怎忍见轻帆短篷。

汉水无情,楚云有意,目断飞鸿。

柳梢青(用万元亨送冠之韵)拼音解读
chóu bié xīn féng 。

rén jiān lí hé ,zì gǔ nán tóng 。

xiě jiù chá jīng ,zhù chéng huā pǔ ,hé shì xī dōng 。

yī zūn liáng yè cōng cōng 。

zěn rěn jiàn qīng fān duǎn péng 。

hàn shuǐ wú qíng ,chǔ yún yǒu yì ,mù duàn fēi hóng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍