鹧鸪天呈鄱阳使君何郎中伯谨

鹧鸪天呈鄱阳使君何郎中伯谨

鹧鸪天(呈鄱阳使君何郎中伯谨)

作者:姚述尧朝代:宋代

鹧鸪天(呈鄱阳使君何郎中伯谨)原文
玉宇无尘露气清。 

凭高极目万山横。

霜前白雁初传信,《笔谈》云:北方白雁,似雁而小,秋深则来。

白雁至则霜降,北人谓之霜信。

老杜《九日》诗云:“殊方日落玄猿哭,旧国霜前白雁来。

”篱下黄花独有情。

乌帽侧,紫萸馨。

尊前醉舞拥飞琼。

明年此会知何处,不是鄱江是帝城一作“便合抟扶上玉京”。

鹧鸪天(呈鄱阳使君何郎中伯谨)拼音解读
yù yǔ wú chén lù qì qīng 。 

píng gāo jí mù wàn shān héng 。

shuāng qián bái yàn chū chuán xìn ,《bǐ tán 》yún :běi fāng bái yàn ,sì yàn ér xiǎo ,qiū shēn zé lái 。

bái yàn zhì zé shuāng jiàng ,běi rén wèi zhī shuāng xìn 。

lǎo dù 《jiǔ rì 》shī yún :“shū fāng rì luò xuán yuán kū ,jiù guó shuāng qián bái yàn lái 。

”lí xià huáng huā dú yǒu qíng 。

wū mào cè ,zǐ yú xīn 。

zūn qián zuì wǔ yōng fēi qióng 。

míng nián cǐ huì zhī hé chù ,bú shì pó jiāng shì dì chéng yī zuò “biàn hé tuán fú shàng yù jīng ”。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

姚述尧 [约公元一一七三年前后在世]字道进,华亭人。生卒年均不详,约宋孝宗乾道末前后在世。生平事迹不可考。工词,著有箫台公馀词一卷,《强村丛书》传于世。…详情