念奴娇瑞香

念奴娇瑞香

念奴娇(瑞香)

作者:姚述尧朝代:宋代

念奴娇(瑞香)原文
芸堂春早,正芳苞紫萼,笼烟调雨。 

隐隐朝阳歌宴罢,拥出三千宫女。

醉面匀红,香囊暗惹,鹊尾烟频炷。

庐山佳致,依然都在庭宇。

因念一种天香,当年岩谷下,想难俦侣。

一旦呈祥都占断,阆苑琼林歌舞。

瑞彩扶疏,锦笼绰约,兰蕙应羞妒。

明朝胜赏,有谁同唱金缕。

念奴娇(瑞香)拼音解读
yún táng chūn zǎo ,zhèng fāng bāo zǐ è ,lóng yān diào yǔ 。 

yǐn yǐn cháo yáng gē yàn bà ,yōng chū sān qiān gōng nǚ 。

zuì miàn yún hóng ,xiāng náng àn rě ,què wěi yān pín zhù 。

lú shān jiā zhì ,yī rán dōu zài tíng yǔ 。

yīn niàn yī zhǒng tiān xiāng ,dāng nián yán gǔ xià ,xiǎng nán chóu lǚ 。

yī dàn chéng xiáng dōu zhàn duàn ,láng yuàn qióng lín gē wǔ 。

ruì cǎi fú shū ,jǐn lóng chāo yuē ,lán huì yīng xiū dù 。

míng cháo shèng shǎng ,yǒu shuí tóng chàng jīn lǚ 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

姚述尧 [约公元一一七三年前后在世]字道进,华亭人。生卒年均不详,约宋孝宗乾道末前后在世。生平事迹不可考。工词,著有箫台公馀词一卷,《强村丛书》传于世。…详情