春叶参差吐新花重叠开

春叶参差吐新花重叠开

春叶参差吐,新花重叠开

出自唐朝谢偃的《踏歌词三首》

原文赏析:
春景娇春台,新露泣新梅。 

春叶参差吐,新花重叠开。

花影飞莺去,歌声度鸟来。

倩看飘飖雪,何如舞袖回。

逶迤度香阁,顾步出兰闺。

欲绕鸳鸯殿,先过桃李蹊。

风带舒还卷,簪花举复低。

欲问今宵乐,但听歌声齐。

夜久星沉没,更深月影斜。

裙轻才动珮,鬟薄不胜花。

细风吹宝袂,轻露湿红纱。

相看乐未已,兰灯照九华。

拼音解读
chūn jǐng jiāo chūn tái ,xīn lù qì xīn méi 。 

chūn yè cān chà tǔ ,xīn huā zhòng dié kāi 。

huā yǐng fēi yīng qù ,gē shēng dù niǎo lái 。

qiàn kàn piāo yáo xuě ,hé rú wǔ xiù huí 。

wēi yǐ dù xiāng gé ,gù bù chū lán guī 。

yù rào yuān yāng diàn ,xiān guò táo lǐ qī 。

fēng dài shū hái juàn ,zān huā jǔ fù dī 。

yù wèn jīn xiāo lè ,dàn tīng gē shēng qí 。

yè jiǔ xīng chén méi ,gèng shēn yuè yǐng xié 。

qún qīng cái dòng pèi ,huán báo bú shèng huā 。

xì fēng chuī bǎo mèi ,qīng lù shī hóng shā 。

xiàng kàn lè wèi yǐ ,lán dēng zhào jiǔ huá 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情