观公孙大娘舞剑器行并序

观公孙大娘舞剑器行并序

观公孙大娘舞剑器行并序

作者:杜甫朝代:唐朝

观公孙大娘舞剑器行并序原文
大历二年十月十九日,夔府别驾元持宅见临颍李十二娘舞《剑器》,壮其蔚跂,问其所师,曰:「余公孙大娘也。 

」开元五载,余尚童稚,记于郾城观公孙氏舞《剑器浑脱》,浏漓顿挫,独出冠时,自高头宜春梨园二伎坊内人,洎外供奉,晓是舞者,圣文神武皇帝初,公孙一人而已。

玉貌锦衣,况余白首,今兹,亦匪盛颜,既辨其由来,知波澜莫二,抚事感慨,聊为《剑器行》。

往者吴人张旭,善草书书帖,数常于邺县见公孙大娘舞《西河剑器》,自此草书长进,豪荡感激,即公孙可知矣。

昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方。

观者如山色沮丧,天地为之久低昂。

□如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。

来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。

绛唇珠袖两寂寞,晚有传芬芳。

临颍美人在白帝,妙舞此曲神扬扬。

与余问答既有以,感时抚事增惋伤。

先帝侍女八千人,公孙剑器初第一。

五十年间似反掌,风尘澒洞昏王室。

梨国子弟散如烟,女乐馀姿映寒日。

金粟堆前木已拱,瞿塘石城草萧瑟。

玳弦急管曲复终,乐极哀来月东出。

老夫不知其所往,足茧荒山转愁疾。

观公孙大娘舞剑器行并序拼音解读
dà lì èr nián shí yuè shí jiǔ rì ,kuí fǔ bié jià yuán chí zhái jiàn lín yǐng lǐ shí èr niáng wǔ 《jiàn qì 》,zhuàng qí wèi qí ,wèn qí suǒ shī ,yuē :「yú gōng sūn dà niáng dì zǐ yě 。 

」kāi yuán wǔ zǎi ,yú shàng tóng zhì ,jì yú yǎn chéng guān gōng sūn shì wǔ 《jiàn qì hún tuō 》,liú lí dùn cuò ,dú chū guàn shí ,zì gāo tóu yí chūn lí yuán èr jì fāng nèi rén ,jì wài gòng fèng ,xiǎo shì wǔ zhě ,shèng wén shén wǔ huáng dì chū ,gōng sūn yī rén ér yǐ 。

yù mào jǐn yī ,kuàng yú bái shǒu ,jīn zī dì zǐ ,yì fěi shèng yán ,jì biàn qí yóu lái ,zhī bō lán mò èr ,fǔ shì gǎn kǎi ,liáo wéi 《jiàn qì háng 》。

wǎng zhě wú rén zhāng xù ,shàn cǎo shū shū tiē ,shù cháng yú yè xiàn jiàn gōng sūn dà niáng wǔ 《xī hé jiàn qì 》,zì cǐ cǎo shū zhǎng jìn ,háo dàng gǎn jī ,jí gōng sūn kě zhī yǐ 。

xī yǒu jiā rén gōng sūn shì ,yī wǔ jiàn qì dòng sì fāng 。

guān zhě rú shān sè jǔ sàng ,tiān dì wéi zhī jiǔ dī áng 。

□rú yì shè jiǔ rì luò ,jiǎo rú qún dì cān lóng xiáng 。

lái rú léi tíng shōu zhèn nù ,bà rú jiāng hǎi níng qīng guāng 。

jiàng chún zhū xiù liǎng jì mò ,wǎn yǒu dì zǐ chuán fēn fāng 。

lín yǐng měi rén zài bái dì ,miào wǔ cǐ qǔ shén yáng yáng 。

yǔ yú wèn dá jì yǒu yǐ ,gǎn shí fǔ shì zēng wǎn shāng 。

xiān dì shì nǚ bā qiān rén ,gōng sūn jiàn qì chū dì yī 。

wǔ shí nián jiān sì fǎn zhǎng ,fēng chén hòng dòng hūn wáng shì 。

lí guó zǐ dì sàn rú yān ,nǚ lè yú zī yìng hán rì 。

jīn sù duī qián mù yǐ gǒng ,qú táng shí chéng cǎo xiāo sè 。

dài xián jí guǎn qǔ fù zhōng ,lè jí āi lái yuè dōng chū 。

lǎo fū bú zhī qí suǒ wǎng ,zú jiǎn huāng shān zhuǎn chóu jí 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

杜甫 杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下深厚的友谊。唐玄宗天宝五年(746),杜甫来到长安,第二年他参加了由唐玄宗下诏的应试,由于奸臣李林甫从中作梗,全体应试者无一人录取。从此进取无门,生活贫困。直到天宝十四年(755),才得到「右卫率府胄曹参军」一职,…详情