二鹊救友

二鹊救友

二鹊救友

作者:佚名朝代:未知

二鹊救友原文
某氏园中,有古木,鹊巢其上,孵雏将出。 

一日,鹊徊翔其上,悲鸣不已。

顷之,有群鹊鸣渐近,集古木上,忽有二鹊对鸣,若相语状,俄而扬去。

未几,一鹳横空而来,“咯咯”作声,二鹊亦尾其后。

群鹊见而噪,若有所诉。

鹳又“咯咯”作声,似允所请。

鹳于古木上盘旋三匝,遂俯冲鹊巢,衔一赤蛇吞之。

群鹊喧舞,若庆且谢也。

盖二鹊招鹳援友也。

二鹊救友拼音解读
mǒu shì yuán zhōng ,yǒu gǔ mù ,què cháo qí shàng ,fū chú jiāng chū 。 

yī rì ,què huái xiáng qí shàng ,bēi míng bú yǐ 。

qǐng zhī ,yǒu qún què míng jiàn jìn ,jí gǔ mù shàng ,hū yǒu èr què duì míng ,ruò xiàng yǔ zhuàng ,é ér yáng qù 。

wèi jǐ ,yī guàn héng kōng ér lái ,“gē gē ”zuò shēng ,èr què yì wěi qí hòu 。

qún què jiàn ér zào ,ruò yǒu suǒ sù 。

guàn yòu “gē gē ”zuò shēng ,sì yǔn suǒ qǐng 。

guàn yú gǔ mù shàng pán xuán sān zā ,suí fǔ chōng què cháo ,xián yī chì shé tūn zhī 。

qún què xuān wǔ ,ruò qìng qiě xiè yě 。

gài èr què zhāo guàn yuán yǒu yě 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

佚名 古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。…详情