双调折桂令 归隐

【双调】折桂令 归隐

作者:汪元亨朝代:元朝

【双调】折桂令 归隐原文
问先生掉臂何之?在云外青山,山上茅茨。 

向陇首寻梅,着仗头挑酒,就驴背吟诗。

叹功名一张故纸,冒风霜两鬓新丝。

何苦孜孜,莫待。

细看渊明,归去来辞。

避风波跳出尘寰,抗疏休官,倜傥归山。

省两脚干忙,把寸心常静,遣两鬓迟斑。

向花柳追游过眼,共知音谈笑开颜。

天运循环,人事艰难,怡老乡园,罢念长安。

结茅庐膝可相容,驿路风尘,人海鱼龙。

袖拂去张良,船撑开范蠡,冠挂退逢萌。

间谈笑黄童皓翁,尽受用明月清风。

休怪吾侬,性本疏慵,赢得清闲,傲杀英雄。

望南山归去来兮,怕世态炎凉,人面高低。

跨百尺长鲸,逐双飞彩凤,通一点灵犀。

驾高车乘驷马吃跌怎起,啖肥羊饮法酒伤了难医!茅舍疏篱,稚子山妻,无辱无荣,快乐便宜。

韬光晦迹闲居,箪食壶浆,瓮牖桑枢。

隙内白驹,樽中绿蚁,囊里青蚨。

会踢弄徒劳手足,使机关枉费心术。

宠辱从渠,去就从予,醉赋高阳,梦到华胥。

厌红尘拂袖而归,为丘壑情浓,名利心灰。

看山对青螺,谈玄挥尘,换酒金龟”鄙高位羊质虎皮,则非辜兔死狐悲。

杖屦徘徊,猿鹤追随,俗客休来,径路无媒。

曾经风月排场,死也风流,老也疏狂。

莺唤韶华,人惊春梦,水流年光。

这骨头千斤万两,这肚皮万卷文章。

苗稼山庄,樽俎轩窗,闲领儿孙,潇洒书堂。

梦魂儿不到金銮,袖拂尘埃,林下盘桓。

夜雪袁安,秋风张翰,石室陈抟。

冷笑他功名累卵,静观那日月跳丸。

世态多般,祸福无端,落得身闲,做甚。

山庄小样蓬莱,杏坞桃溪,竹杖芒鞋。

扁担挑折,葫芦摔碎,布袋开。

酿新酒烘春醉色,染霜毫艳锦诗才。

磊落襟怀,放浪形骸,乡邻款语,灯火归来。

叹天之未丧斯文,剑气丹光,酒魄诗魂。

名利秋霜,荣华朝露,富贵浮云。

看青山玩绿水醉田家瓦盆,采黄花摘红叶戏庄上儿孙。

随分耕耘,过遣晨昏,竹几藤床,草舍柴门。

费十年灯火窗前,将铅椠马残,铁砚磨穿。

处动静由人,算穷通由命,料生死由天。

安吾分随方就圆,任他乖越后搀先。

舜禹心传,孔孟遗编,多艺多才,无党无偏。

傍烟霞盖座团标,梅放初花,竹长新梢。

摆脱风尘,咏歌风月,不见风涛。

叹世事争头鼓脑,笑公门屈脊低腰。

厌听喧嚣,甘心寂寥,抛却功名,管领渔樵。

想英雄四海为家,楚尾吴头,海角天涯。

汉釜里游鱼,羡林中归鸟,厌井底鸣蛙。

荣与辱翻腾不暇,废和兴更变多差。

尘事如麻,吾岂匏瓜,辞去张良,谏退。

莺花十二行窝,几度东风,一枕南柯。

支遁青骊,李斯黄犬,逸少白鹅。

养丹鼎塞灰宿火,存道心止水澄波。

醉里磨跎,醒后吟哦,不取轻肥,免见干戈。

大太夫一世豪杰,别个薰莸,辨个龙蛇。

心不骄矜,言无谄佞,性不捩□。

居要路封侯建节,在陋巷缄口钳舌。

厌处奸邪,莫食来嗟,诗了重吟,酒尽还赊。

赋归来浅种深耕,任兔走乌飞,虎斗龙争。

梅出脱林逋,菊支撑陶令,鱼成就严陵。

崔烈富一生铜臭,伯夷贫千古清声。

山可逃名,水可濯缨,用舍何难,去就皆轻。

净无尘长扫茅檐,招我青山,唤我青帘。

散囊里黄金,藏匣中宝剑,收架上牙签。

正纲常言词不忝,守名分礼数无偏。

随分齑盐,且自消淹,地久天长,浪静风恬。

平生何限风流,先世簪缨,旧业箕裘。

走马章台,骑鲸沧海,跨鹤扬州,黄金积子孙难守,驹阴逝顷刻难留。

一笔都勾,万事都休,静里乾坤,傲杀王侯。

自休官遁迹山林,喜气洋洋,生意津津。

事要知机,交须知己,诗遇知音。

桑绕宅供山妻积,水投竿遣稚子敲针。

泽畔行吟,涤尽尘襟,闲看浮云,出岫无心。

二十年尘土征衫,铁马金戈,火鼠冰蚕。

心不狂谋,言无妄发,事已多谙。

黑似漆前程黯黯,白如霜衰鬓斑斑。

气化相参,谗诈难甘,笑取琴书,去访图南。

【双调】折桂令 归隐拼音解读
wèn xiān shēng diào bì hé zhī ?zài yún wài qīng shān ,shān shàng máo cí 。 

xiàng lǒng shǒu xún méi ,zhe zhàng tóu tiāo jiǔ ,jiù lǘ bèi yín shī 。

tàn gōng míng yī zhāng gù zhǐ ,mào fēng shuāng liǎng bìn xīn sī 。

hé kǔ zī zī ,mò dài 。

xì kàn yuān míng ,guī qù lái cí 。

bì fēng bō tiào chū chén huán ,kàng shū xiū guān ,tì tǎng guī shān 。

shěng liǎng jiǎo gàn máng ,bǎ cùn xīn cháng jìng ,qiǎn liǎng bìn chí bān 。

xiàng huā liǔ zhuī yóu guò yǎn ,gòng zhī yīn tán xiào kāi yán 。

tiān yùn xún huán ,rén shì jiān nán ,yí lǎo xiāng yuán ,bà niàn zhǎng ān 。

jié máo lú xī kě xiàng róng ,yì lù fēng chén ,rén hǎi yú lóng 。

xiù fú qù zhāng liáng ,chuán chēng kāi fàn lí ,guàn guà tuì féng méng 。

jiān tán xiào huáng tóng hào wēng ,jìn shòu yòng míng yuè qīng fēng 。

xiū guài wú nóng ,xìng běn shū yōng ,yíng dé qīng xián ,ào shā yīng xióng 。

wàng nán shān guī qù lái xī ,pà shì tài yán liáng ,rén miàn gāo dī 。

kuà bǎi chǐ zhǎng jīng ,zhú shuāng fēi cǎi fèng ,tōng yī diǎn líng xī 。

jià gāo chē chéng sì mǎ chī diē zěn qǐ ,dàn féi yáng yǐn fǎ jiǔ shāng le nán yī !máo shě shū lí ,zhì zǐ shān qī ,wú rǔ wú róng ,kuài lè biàn yí 。

tāo guāng huì jì xián jū ,dān shí hú jiāng ,wèng yǒu sāng shū 。

xì nèi bái jū ,zūn zhōng lǜ yǐ ,náng lǐ qīng fú 。

huì tī nòng tú láo shǒu zú ,shǐ jī guān wǎng fèi xīn shù 。

chǒng rǔ cóng qú ,qù jiù cóng yǔ ,zuì fù gāo yáng ,mèng dào huá xū 。

yàn hóng chén fú xiù ér guī ,wéi qiū hè qíng nóng ,míng lì xīn huī 。

kàn shān duì qīng luó ,tán xuán huī chén ,huàn jiǔ jīn guī ”bǐ gāo wèi yáng zhì hǔ pí ,zé fēi gū tù sǐ hú bēi 。

zhàng jù pái huái ,yuán hè zhuī suí ,sú kè xiū lái ,jìng lù wú méi 。

céng jīng fēng yuè pái chǎng ,sǐ yě fēng liú ,lǎo yě shū kuáng 。

yīng huàn sháo huá ,rén jīng chūn mèng ,shuǐ liú nián guāng 。

zhè gǔ tóu qiān jīn wàn liǎng ,zhè dù pí wàn juàn wén zhāng 。

miáo jià shān zhuāng ,zūn zǔ xuān chuāng ,xián lǐng ér sūn ,xiāo sǎ shū táng 。

mèng hún ér bú dào jīn luán ,xiù fú chén āi ,lín xià pán huán 。

yè xuě yuán ān ,qiū fēng zhāng hàn ,shí shì chén tuán 。

lěng xiào tā gōng míng lèi luǎn ,jìng guān nà rì yuè tiào wán 。

shì tài duō bān ,huò fú wú duān ,luò dé shēn xián ,zuò shèn gāo guān 。

shān zhuāng xiǎo yàng péng lái ,xìng wù táo xī ,zhú zhàng máng xié 。

biǎn dān tiāo shé ,hú lú shuāi suì ,bù dài kāi 。

niàng xīn jiǔ hōng chūn zuì sè ,rǎn shuāng háo yàn jǐn shī cái 。

lěi luò jīn huái ,fàng làng xíng hái ,xiāng lín kuǎn yǔ ,dēng huǒ guī lái 。

tàn tiān zhī wèi sàng sī wén ,jiàn qì dān guāng ,jiǔ pò shī hún 。

míng lì qiū shuāng ,róng huá cháo lù ,fù guì fú yún 。

kàn qīng shān wán lǜ shuǐ zuì tián jiā wǎ pén ,cǎi huáng huā zhāi hóng yè xì zhuāng shàng ér sūn 。

suí fèn gēng yún ,guò qiǎn chén hūn ,zhú jǐ téng chuáng ,cǎo shě chái mén 。

fèi shí nián dēng huǒ chuāng qián ,jiāng qiān qiàn mǎ cán ,tiě yàn mó chuān 。

chù dòng jìng yóu rén ,suàn qióng tōng yóu mìng ,liào shēng sǐ yóu tiān 。

ān wú fèn suí fāng jiù yuán ,rèn tā guāi yuè hòu chān xiān 。

shùn yǔ xīn chuán ,kǒng mèng yí biān ,duō yì duō cái ,wú dǎng wú piān 。

bàng yān xiá gài zuò tuán biāo ,méi fàng chū huā ,zhú zhǎng xīn shāo 。

bǎi tuō fēng chén ,yǒng gē fēng yuè ,bú jiàn fēng tāo 。

tàn shì shì zhēng tóu gǔ nǎo ,xiào gōng mén qū jǐ dī yāo 。

yàn tīng xuān xiāo ,gān xīn jì liáo ,pāo què gōng míng ,guǎn lǐng yú qiáo 。

xiǎng yīng xióng sì hǎi wéi jiā ,chǔ wěi wú tóu ,hǎi jiǎo tiān yá 。

hàn fǔ lǐ yóu yú ,xiàn lín zhōng guī niǎo ,yàn jǐng dǐ míng wā 。

róng yǔ rǔ fān téng bú xiá ,fèi hé xìng gèng biàn duō chà 。

chén shì rú má ,wú qǐ páo guā ,cí qù zhāng liáng ,jiàn tuì 。

yīng huā shí èr háng wō ,jǐ dù dōng fēng ,yī zhěn nán kē 。

zhī dùn qīng lí ,lǐ sī huáng quǎn ,yì shǎo bái é 。

yǎng dān dǐng sāi huī xiǔ huǒ ,cún dào xīn zhǐ shuǐ chéng bō 。

zuì lǐ mó tuó ,xǐng hòu yín ò ,bú qǔ qīng féi ,miǎn jiàn gàn gē 。

dà tài fū yī shì háo jié ,bié gè xūn yóu ,biàn gè lóng shé 。

xīn bú jiāo jīn ,yán wú chǎn nìng ,xìng bú liè □。

jū yào lù fēng hóu jiàn jiē ,zài lòu xiàng jiān kǒu qián shé 。

yàn chù jiān xié ,mò shí lái jiē ,shī le zhòng yín ,jiǔ jìn hái shē 。

fù guī lái qiǎn zhǒng shēn gēng ,rèn tù zǒu wū fēi ,hǔ dòu lóng zhēng 。

méi chū tuō lín bū ,jú zhī chēng táo lìng ,yú chéng jiù yán líng 。

cuī liè fù yī shēng tóng chòu ,bó yí pín qiān gǔ qīng shēng 。

shān kě táo míng ,shuǐ kě zhuó yīng ,yòng shě hé nán ,qù jiù jiē qīng 。

jìng wú chén zhǎng sǎo máo yán ,zhāo wǒ qīng shān ,huàn wǒ qīng lián 。

sàn náng lǐ huáng jīn ,cáng xiá zhōng bǎo jiàn ,shōu jià shàng yá qiān 。

zhèng gāng cháng yán cí bú tiǎn ,shǒu míng fèn lǐ shù wú piān 。

suí fèn jī yán ,qiě zì xiāo yān ,dì jiǔ tiān zhǎng ,làng jìng fēng tián 。

píng shēng hé xiàn fēng liú ,xiān shì zān yīng ,jiù yè jī qiú 。

zǒu mǎ zhāng tái ,qí jīng cāng hǎi ,kuà hè yáng zhōu ,huáng jīn jī zǐ sūn nán shǒu ,jū yīn shì qǐng kè nán liú 。

yī bǐ dōu gōu ,wàn shì dōu xiū ,jìng lǐ qián kūn ,ào shā wáng hóu 。

zì xiū guān dùn jì shān lín ,xǐ qì yáng yáng ,shēng yì jīn jīn 。

shì yào zhī jī ,jiāo xū zhī jǐ ,shī yù zhī yīn 。

sāng rào zhái gòng shān qī jī ,shuǐ tóu gān qiǎn zhì zǐ qiāo zhēn 。

zé pàn háng yín ,dí jìn chén jīn ,xián kàn fú yún ,chū xiù wú xīn 。

èr shí nián chén tǔ zhēng shān ,tiě mǎ jīn gē ,huǒ shǔ bīng cán 。

xīn bú kuáng móu ,yán wú wàng fā ,shì yǐ duō ān 。

hēi sì qī qián chéng àn àn ,bái rú shuāng shuāi bìn bān bān 。

qì huà xiàng cān ,chán zhà nán gān ,xiào qǔ qín shū ,qù fǎng tú nán 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍