括满江红

括满江红

括满江红

作者:林正大朝代:宋代

括满江红原文
太一真人,莲叶向、中流荡漾。 

凌万顷、风为帆席,浪为轻桨。

乱舞翠绡云雾薄,卧看玉宇琉璃晃。

似飘然、万斛举龙骧,随波荡。

太华顶,花十丈。

飘一叶,借清赏。

倩龙眠老手、为渠摹仿。

鳌禁岧峣谁寓直,玉堂学士今刘向。

要清宵、特地杖青藜,来相访。

东坡书林和靖诗后:吴侬生长湖山曲,呼吸湖光饮山渌。

不论世外隐君子,佣奴贩妇皆冰玉。

先生可是绝俗人,神清骨冷无由俗。

我不识君曾梦见,瞳子了然光可烛。

遗篇妙字处处有,步绕西湖看不足。

诗如东野不言寒,书似西台差少肉。

平生高节已难继,将死微言犹可录。

自言不作封禅书,更有悲吟白头曲。

我笑吴人不好事,好作祠堂傍修竹。

不然配食水仙王,一盏寒泉荐秋菊。

括满江红拼音解读
tài yī zhēn rén ,lián yè xiàng 、zhōng liú dàng yàng 。 

líng wàn qǐng 、fēng wéi fān xí ,làng wéi qīng jiǎng 。

luàn wǔ cuì xiāo yún wù báo ,wò kàn yù yǔ liú lí huǎng 。

sì piāo rán 、wàn hú jǔ lóng xiāng ,suí bō dàng 。

tài huá dǐng ,huā shí zhàng 。

piāo yī yè ,jiè qīng shǎng 。

qiàn lóng mián lǎo shǒu 、wéi qú mó fǎng 。

áo jìn tiáo yáo shuí yù zhí ,yù táng xué shì jīn liú xiàng 。

yào qīng xiāo 、tè dì zhàng qīng lí ,lái xiàng fǎng 。

dōng pō shū lín hé jìng shī hòu :wú nóng shēng zhǎng hú shān qǔ ,hū xī hú guāng yǐn shān lù 。

bú lùn shì wài yǐn jun1 zǐ ,yòng nú fàn fù jiē bīng yù 。

xiān shēng kě shì jué sú rén ,shén qīng gǔ lěng wú yóu sú 。

wǒ bú shí jun1 céng mèng jiàn ,tóng zǐ le rán guāng kě zhú 。

yí piān miào zì chù chù yǒu ,bù rào xī hú kàn bú zú 。

shī rú dōng yě bú yán hán ,shū sì xī tái chà shǎo ròu 。

píng shēng gāo jiē yǐ nán jì ,jiāng sǐ wēi yán yóu kě lù 。

zì yán bú zuò fēng chán shū ,gèng yǒu bēi yín bái tóu qǔ 。

wǒ xiào wú rén bú hǎo shì ,hǎo zuò cí táng bàng xiū zhú 。

bú rán pèi shí shuǐ xiān wáng ,yī zhǎn hán quán jiàn qiū jú 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

林正大 林正大(约1200年前后在世),宋代词人。字敬之,号随庵,生卒年均不详,约宋宁宗庆元前后在世。开禧中(1206年)为严州学官。其好以前人诗文,檃栝其意,制为杂曲,因此被称为宋代最为“专业”的檃栝词人。传世作品有《风雅遗音》二卷,共计四十一首词。林正大,字敬之,号随庵,南宋开禧(宋宁宗年号,1205—1207)年间为严州学官。又据嘉泰四年(1204年)滁州州学教授陈…详情