人生各有命在余胡不淑

人生各有命在余胡不淑

人生各有命,在余胡不淑

出自唐朝沈千运的《濮中言怀》

原文赏析:
圣朝优贤良,草泽无遗匿。 

人生各有命,在余胡不淑。

一生但区区,五十无寸禄。

衰退当弃捐,贫贱招毁讟。

栖栖去人世,屯踬日穷迫。

不如守田园,岁晏望丰熟。

壮年失宜尽,老大无筋力。

始觉前计非,将贻后生福。

童儿新学稼,少女未能织。

顾此烦知己,终日求衣食。

拼音解读
shèng cháo yōu xián liáng ,cǎo zé wú yí nì 。 

rén shēng gè yǒu mìng ,zài yú hú bú shū 。

yī shēng dàn qū qū ,wǔ shí wú cùn lù 。

shuāi tuì dāng qì juān ,pín jiàn zhāo huǐ dú 。

qī qī qù rén shì ,tún zhì rì qióng pò 。

bú rú shǒu tián yuán ,suì yàn wàng fēng shú 。

zhuàng nián shī yí jìn ,lǎo dà wú jīn lì 。

shǐ jiào qián jì fēi ,jiāng yí hòu shēng fú 。

tóng ér xīn xué jià ,shǎo nǚ wèi néng zhī 。

gù cǐ fán zhī jǐ ,zhōng rì qiú yī shí 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情