三犯渡江云

三犯渡江云

三犯渡江云

作者:周密朝代:宋代

三犯渡江云原文
 

喜余至,拥裘曳杖,相从于山巅水涯松云竹雪之间。

酒酣,促膝笑语,尽出笈中画、囊中诗以娱客。

醉归船窗,紞然夜鼓半矣。

归途再雪,万山玉立相映发,冰镜晃耀,照人毛发,洒洒清入肝鬲,凛然不自支,疑行清虚府中,奇绝境也。

朅来故山,恍然隔岁,慨然怀思,何异神游梦适。

因窃自念人间世不乏清景,往往汨汨尘事,不暇领会,抑亦造物者故为是靳靳乎。

不然,戴溪之雪,赤壁之月,非有至高难行之举,何千载之下,寥寥无继之者耶。

因赋此解,以寄余怀。

冰溪空岁晚,苍茫雁影,浅水落寒沙。

那回乘夜兴,云雪孤舟,曾访故人家。

千林未绿,芳信暖、玉照霜华,共凭高,联诗唤酒,暝色夺昏鸦。

堪嗟。

澌鸣玉佩,山护云衣,又扁舟东下。

想故园、天寒倚竹,袖薄笼纱。

诗筒已是经年别,早暖律、春动香葭。

愁寄远,溪边自折梅花。

三犯渡江云拼音解读
 

xǐ yú zhì ,yōng qiú yè zhàng ,xiàng cóng yú shān diān shuǐ yá sōng yún zhú xuě zhī jiān 。

jiǔ hān ,cù xī xiào yǔ ,jìn chū jí zhōng huà 、náng zhōng shī yǐ yú kè 。

zuì guī chuán chuāng ,dǎn rán yè gǔ bàn yǐ 。

guī tú zài xuě ,wàn shān yù lì xiàng yìng fā ,bīng jìng huǎng yào ,zhào rén máo fā ,sǎ sǎ qīng rù gān gé ,lǐn rán bú zì zhī ,yí háng qīng xū fǔ zhōng ,qí jué jìng yě 。

qiè lái gù shān ,huǎng rán gé suì ,kǎi rán huái sī ,hé yì shén yóu mèng shì 。

yīn qiè zì niàn rén jiān shì bú fá qīng jǐng ,wǎng wǎng mì mì chén shì ,bú xiá lǐng huì ,yì yì zào wù zhě gù wéi shì jìn jìn hū 。

bú rán ,dài xī zhī xuě ,chì bì zhī yuè ,fēi yǒu zhì gāo nán háng zhī jǔ ,hé qiān zǎi zhī xià ,liáo liáo wú jì zhī zhě yē 。

yīn fù cǐ jiě ,yǐ jì yú huái 。

bīng xī kōng suì wǎn ,cāng máng yàn yǐng ,qiǎn shuǐ luò hán shā 。

nà huí chéng yè xìng ,yún xuě gū zhōu ,céng fǎng gù rén jiā 。

qiān lín wèi lǜ ,fāng xìn nuǎn 、yù zhào shuāng huá ,gòng píng gāo ,lián shī huàn jiǔ ,míng sè duó hūn yā 。

kān jiē 。

sī míng yù pèi ,shān hù yún yī ,yòu biǎn zhōu dōng xià 。

xiǎng gù yuán 、tiān hán yǐ zhú ,xiù báo lóng shā 。

shī tǒng yǐ shì jīng nián bié ,zǎo nuǎn lǜ 、chūn dòng xiāng jiā 。

chóu jì yuǎn ,xī biān zì shé méi huā 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

周密 周密 (1232-1298),字公谨,号草窗,又号四水潜夫、弁阳老人、华不注山人,南宋词人、文学家。祖籍济南,流寓吴兴(今浙江湖州)。宋德右间为义乌县(今年内属浙江)令。入元隐居不仕。自号四水潜夫。他的诗文都有成就,又能诗画音律,尤好藏弃校书,一生著述较丰。著有《齐东野语》、《武林旧事》、《癸辛杂识》、《志雅堂要杂钞》等杂著数十种。其词远祖清真,近法姜夔…详情